Seksjonere Eller Fradele Eiendom? 🧵🏡


twitter thread from
Fradeling:
Etter plan- og bygningsloven er det søknadspliktig å etablere ny grunneiendom. En søknad i tråd skal, med trykk på skal, besvares innen 3 uker. Dispensasjonssøknader har 12 ukers behandlingstid. Om søknaden godkjennes blir ny tomt målt opp og tildelt et gnr./bnr.
§ 26-1. Opprettelse og endring av eiendom:
Opprettelse av ny grunneiendom må ikke gjøres på en måte som strider mot loven, forskrift eller plan. Opprettelse eller endring må heller ikke gjøres slik at det dannes tomter som er uegnet til bebyggelse.
Plan- og bygningsloven sier at den planlagte fradelte tomten må benyttes til tilvalgt formål og flere andre regler. Eksempler på dette er: utnyttingsgrad, uteoppholdsareal, parkering, tilkomst, vann og avløp. Disse kravene gjelder får både
ny og eventuell fradelt tomt. Dette vil variere fra kommunen til kommune. Drammen har f.eks GOF utregning, som er grønnoverflatestruktur. Antakeligvis pga. mye av kommunen er under grense for 200 års flom. Øvre Eiker kommune har noe de kaller MUA, som er minste uteoppholdsareal.
Seksjonering:
I tilfeller der seksjonering er ønskelig, er ofte hvor flere personer eier en eiendom sammen, og det er ønske om å ha enerett til hver sin enhet. En av de største forskjellene mellom fradeling og seksjonering er at ved seksjonering får eiendommene seksjonsnummer,
og ikke eget gnr./bnr.

§ 7. Vilkår for seksjonering:
En søker har krav på tillatelse til å seksjonere en eiendom dersom:
a – hver seksjon har enerett til å bruke en bruksenhet.
b – hver seksjon har en fast sameiebrøk.

c – bruksenhetens hoveddel er en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning og har egen inngang.
d – det er avsatt tilstrekkelig parkeringsareal til å sikre det antallet parkeringsplasser som følger av byggetillatelsen.
e – alle bruksenhetene omfattes av seksjoneringen.
f – seksjoneringen bare omfatter én grunneiendom, festegrunn eller anleggseiendom.
g – det er fastsatt om den enkelte seksjon skal brukes til bolig eller næring og bruksformålet er i samsvar med arealplanformålet eller annen bruk det er gitt tillatelse til.
I tillegg til vilkårene må arealer som andre seksjonseiere trenger tilgang til, og arealer som etter plan- og bygningsloven er avsatt til felles uteoppholdsareal, seksjoneres til fellesareal.
Ved søknad som gjelder boligseksjon, har søkeren bare krav på tillatelse dersom hver seksjon er en lovlig etablert boenhet etter plan- og bygningsloven og har kjøkken, bad og wc i bruksenhetens hoveddel. Dette gjelder likevel ikke for boligseksjoner som skal inngå i en samleseksj
eller som skal brukes til fritidsbolig.
Kommunen kan gjøre unntak fra vilkåret i første ledd bokstav f dersom det ikke er mulig å slå sammen flere matrikkelenheter som ønskes seksjonert, til ett eierseksjonssameie eller å opprette ett eierseksjonssameie for hver matrikkelenhet.
Kommunen kan ikke gjøre unntak uten skriftlig samtykke fra Kartverket.
Blir seksjoneringen godkjent og registrert i matrikkelen, vil som oftest kommunen melde tinglysning til kartverket og alle seksjoner får eget grunnboksblad.
Hovedforskjellen mellom fradeling og seksjonering er at ved fradeling av en eiendom vil ikke ny eiendom har noen tilknytning til eiendommen som den er fradelt i fra. Seksjonering opprettes som et sameie der du må forholde deg til eierseksjonslovens regler og vedtekter.
Vil du f.eks. ha leilighet i kjelleren, kan andre i sameie klage på dette, med bakgrunn i parkering og så videre.

Håper dette var oppklarende 😬

Leave a Reply

Your email address will not be published.